คำถามที่พบบ่อย

Q&A หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น?

Q&A หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
Q : หอพักส่วนกลางคืออะไร
A : หอพักนักศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริการหอพักนักศึกษา มีจำนวน 26 หอพัก
เป็นหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 11 หอพัก และหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 15 หอพัก

Q : หอพักส่วนกลางมีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่บ้าง
A : หอพักนักศึกษาส่วนกลาง มีอัตราค่าธรรมเนียมหอพักดังนี้ (อัตราต่อคนต่อภาคการศึกษา)
- หอพักที่ 10 , 11 ภาคปกติ 1,400 บาท ภาคพิเศษ 700 บาท
- หอพักที่ 24 , 25 ภาคปกติ 1,600 บาท ภาคพิเศษ 800 บาท
- หอพักที่ 26 ภาคปกติ 1,800 บาท ภาคพิเศษ 900 บาท
- หอพักที่ 5 , 7 , 8 , 14 , 17 , 18 , 20 ภาคปกติ 2,200 บาท ภาคพิเศษ 1,100 บาท
- หอพักที่ 1 , 3 , 4 , 12 , 13 , 15 , 16 ภาคปกติ 3,300 บาท ภาคพิเศษ 1,650 บาท
19 , 21 , 22 , 23 , 27
- หอพักที่ 2 ห้องธรรมดา ภาคปกติ 6,750 บาท ภาคพิเศษ 2,700 บาท
ห้องปรับอากาศ ภาคปกติ 10,000 บาท ภาคพิเศษ 4,000 บาท
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างพิจารณาปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักเพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนจากปัญหา covid19
Q : อยากเห็นหอพักส่วนกลาง ดูได้ที่ใหนบ้าง
A : มีรายละเอียดหอพักและภาพตัวอย่างในหน้าเวปไซต์ dorm.kku.ac.th

Q : หอพักส่วนกลาง เค้ามีอะไรให้บ้าง
A : ภายในห้องพักวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมฟูกที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

Q : หอพักส่วนกลาง มีกฎ ระเบียบ ข้อห้ามอะไรบ้าง
A : ใส่ลิงค์ข้อมูลจากหน้าเวปกอง

Q : หอพักส่วนกลาง แตกต่างจากหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอ 8 หลัง) หอพักสวัสดิการ 4 หลัง
(หออินเตอร์และหอพักนพรัตน์ (หอ 9 หลัง) อย่างไร
A : - หอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) เป็นหอพักซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองบริการหอพักนักศึกษา
เป็นหอพักชายจำนวน 11 หอพัก และหอพักหญิงจำนวน 15 หอพัก เป็นหอพักแบบห้องน้ำรวมทั้งหมด
- หอพักนพรัตน์ (หอ 9 หลัง) เป็นหอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างบริษัทเอกชนมาบริหารจัดการ
เป็นหอพักชายจำนวน 4 หอพัก และหอพักหญิงจำนวน 5 หอพัก เป็นหอพักแบบห้องน้ำรวมทั้งหมด
- หอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอ 8 หลัง) เป็นหอพักซึ่งลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโดยเอกชน
เป็นหอพักชายจำนวน 2 หอพัก และหอพักหญิงจำนวน 8 หอพัก เป็นหอพักที่มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
- หอพักสวัสดิการนักศึกษา 4 หลัง (หออินเตอร์) เป็นหอพักซึ่งลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโดยเอกชน
เป็นหอพักชายจำนวน 1 หอพัก และหอพักหญิงจำนวน 3 หอพัก เป็นหอพักที่มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง

Q : ใครที่มีสิทธิสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
A : - นักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) สามารถสมัครเข้าพักในหอพักได้ทุกคน โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับให้นักศึกษ
ต้องสมัครเข้าพัก ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา
- นักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) เฉพาะหอพักส่่วนกลาง ต้องผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพัก โดย
พิจารณาจากการช่วยเหลือกิจกรรมของหอพัก และความจำเป็นอื่น ๆ

Q : คณะใหนที่มีหอพักประจำคณะบ้าง แตกต่างจากหอพักนักศึกษาส่วนกลาง อย่างไร
A : คณะที่มีหอพักที่อยู่ในความรับผิดของคณะ ทีจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
แต่ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 3 คณะ ที่ไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักของคณะ สามารถพักในหอพักกลุ่มอื่น ๆ
หรือหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้

Q : ใครบ้างที่มีสิทธิ์ สมัครเข้าพักในหอพักคณะ
A : ต้องเป็นนักศึกษาของคณะนั้น ๆ จึงจะสามารถมีสิทธิ์สมัครเข้าพัก

Q : ข้อมูลการติดต่อหอพักต่าง ๆ
A : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้
- กองบริการหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพักที่ 1 - 27)
โทร. 043-202841 หรือ 043-009700 ต่อ 42799 , 44820-22
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
E-mail : jedsaso@kku.ac.th / cpenna@kku.ac.th
- สำนักงานหอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)
โทร. 081-5469337 หรือ 043-203145
- สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก 8 หลัง เคเคยูวรเรสซิเดนซ์)
โทร. 086-4599211
- สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา 4 หลัง (หอพักวรอินเตอร์)
โทร. 086-4600173

เกี่ยวกับหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27)
Q : ค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักส่วนกลาง ชำระเมือไหร่
A : นักศึกษาใหม่ ชำระพร้อมช่วงการจองหอพัก / นักศึกษารุ่นพี่ ชำระก่อนการเปิดภาคการศึกษา
โดยกองบริการหอพักนักศึกษาจะมีประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา

Q : ผู้เข้าพักต้องจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือไม่
A : ค่าธรรมเนียมหอพักที่เรียกเก็บ จะเหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแล้ว

Q : ผู้เข้าพัก สามารถเข้าพักในหอพักนักศึกษา ได้นานเท่าไหร่
A : สามารถพักในภาคต้นและภาคปลาย ส่วนภาคพิเศษ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการเปิดบริการหอพักบางส่วน
หากนักศึกษาประสงค์จะเข้าพักในช่วงภาคพิเศษ นักศึกษาต้องสมัครเข้าพักในหอพักที่เปิดบริการอีกครั้งหนึ่ง

Q : ผู้เข้าพัก ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มากน้อยเพียงใด จึงจะมีสิทธิเข้าพัก
A : ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่มีการจัดของแต่ละหอพัก

Q : หอพัก มีห้องน้ำส่วนตัว เครื่องทำน้ำอุ่น หรือห้องที่มีเครื่องปรับอากาศหรือไม่
A : หอพักส่วนกลางเป็นแบบห้องน้ำรวม โดยแยกเป็นห้องส้มและห้องอาบน้ำ ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น ห้องปรับอากาศ
จะมีเฉพาะหอพักหญิงที่ 2 (หอพักนานาชาติ) ชั้น 4

Q : ถ้าไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนด จะเกิดอะไรขึ้น
A : กองบริการหอพักนักศึกษาจะมีการทวงถามเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีการบันทึกล็อคหนี้สินในระบบทะเบียนเรียน
ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียน หรือลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปได้

Q : สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมได้หรือไม่
A : สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันได้ โดยผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณี

Q : กรณีไม่ได้อยู่หอพักเป็นเทอม เช่น ออกฝึกงานนอกสถานที่ ลาพักการศึกษา ต้องออกจากหอพักหรือไม่
ถ้าไม่สะดวกในการเก็บของออกจากหอพัก หรือต้องกลับมาพักที่หอพักต่อ จะทำอย่างไร
A : กรณีนักศึกษาออกฝึกงานนอกสถานที่ ลาพักการศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องย้ายออกจาก
หอพักนักศึกษา โดยต้องแจ้งหน่วยบริการหอพักพร้อมส่งคืนกุญแจห้องพัก

Q : ถ้าหอพักปิดซ่อมแซม หรือ เปิดให้นักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันในมหาวิทยาลัยเข้าพัก ผู้อาศัยต้องทำอย่างไร
A : นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการย้ายออกจากหอพัก ซึ่งโดยปกติการซ่อมแซมหรือการเปิดให้นักกีฬามา
เข้าพักในหอพักจะดำเนินการในช่วงผิดภาคการศึกษา โดยหน่วยบริการหอพักจะจัดเตรียมห้องไว้สำหรับ
ให้นักศึกษาฝากสิ่งของง\

Q : ถ้าต้องการออกจากหอพักก่อนสิ้นสุดปีการศึกษา ต้องทำอย่างไร
A : นักศึกษาต้องแจ้งการย้ายออกพร้อมทั้งส่งคืนกุญแจห้องพักที่หน่วยบริการหอพักนักศึกษา

Q : ถ้าจองหอพักและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว แต่อยากจะยกเลิก ต้องทำอย่างไร แล้วจะได้รับค่าธรรมเนียม
คืนหรือไม่
A : หากนักศึกษาจองห้องพักแล้ว หากไม่ประสงค์จะเข้าพักสามารถ ยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
แต่หากชำระค่าธรรมเนียมหอพักแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักได้

Q : หอพักส่วนกลางสามารถนำบุคคลอื่น เช่น ญาติ พีน้อง มาพักอาศัยในหอพักชั่วคราวได้หรือไม่
A : อนุญาตให้เข้าพักเป็นการชั่วคราว้เท่านั้น โดยต้องขออนุญาตหน่วยบริการหอพักและชำระเงินค่าธรรมเนียมการ
เข้าพักในหอพักเป็นการชั่วคราวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าพักเพศชายจะสามารถเข้าพักได้เฉพาะ
หอพักชาย ผู้เข้าพักเพศหญิงสามารถเข้าพักได้เฉพาะหอพักหญิง

Q : สามารถเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่
A : หอพักนักศึกษาไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์หรือนำสัตว์

Q : สามารถประกอบอาหารได้หรือไม่ ถ้าต้องการประกอบอาหารรับประทานเอง มีห้องคร้วหรือไม่
A : ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในห้องพักเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าปรุงอาหารและการเกิดกลิ่น
อาหารรบกวนภายในหอพัก อนุโลมเฉพาะการต้มน้ำ การหุงข้าว

Q : สามารถนำสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าใช้ในหอพักได้หรือไม่
A : อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในห้องพักได้ ประกอบด้วย พัดลม เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน
วิทยุ คอมพิวเตอร์

Q : หอพักมีกิจกรรมสำหรับผู้พักหรือไม่
A : มีกิจกรรมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพักและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาที่พักนหอพัก
อาทิเช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาหอพัก ทำบุญหอพัก ประชุมผู้พักอาศัย
กีฬาหอพักสัมพันธ์

Q : หอพักดูแลเรื่องสวัสดิกาพ และความปลอดภัยของผู้พักอาศัย อย่างไร
A : มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในทุกหอพัก มีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยภายใน
หอพักนักศึกษาครบทุกหอพัก ได้แก่ กล้องวงจรปิด ประตูปิด-เปิดอัตโนมัติ เครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน
สัญญาณเตือนภัย สายฉีดน้ำดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟ นอกจากนี้ หอพักนักศึกษาหญิงยังมีรั้ว
ล้อมรอบและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานประจำป้อมยาม ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนหอพักชาย จะมีสายตรวจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจตราบริเวณหอพัก

Q : ผู้พักอาศัยมีปัญหา และต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เร่งด่วน สามารถติดต่อได้อย่างไร
A : สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการหอพักได้ดังนี้
หน่วยบริการหอพักที่ 1 (ชั้นล่างหอพักหญิงที่ 3) ดูแลรับผิดชอบหอพักที่ 2 , 3 , 4 , 26
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42791
หน่วยบริการหอพักที่ 2 (ชั้นล่างหอพักหญิงที่ 13) ดูแลรับผิดชอบหอพักที่ 13 , 14 , 19 , 20
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42792
หน่วยบริการหอพักที่ 3 (ชั้นล่างหอพักหญิงที่ 17) ดูแลรับผิดชอบหอพักที่ 1 , 17 , 18
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42793
หน่วยบริการหอพักที่ 4 (ชั้นล่างหอพักหญิงที่ 24) ดูแลรับผิดชอบหอพักที่ 21 , 23 , 24 , 25
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42794
หน่วยบริการหอพักที่ 5 (ชั้นล่างหอพักชายที่ 22) ดูแลรับผิดชอบหอพักที่ 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 22
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42795
หน่วยบริการหอพักที่ 6 (ชั้นล่างหอพักชายที่ 16) ดูแลรับผิดชอบหอพักที่ 11 , 12 , 15 , 16 , 27
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42796

Q : กรรมการหอพักคือใคร มีสิทธิพิเศษอย่างไร และทำอย่างไร จึงจะได้เป็นกรรมการหอพัก
A : กรรมการหอพัก คือ นักศึกษาที่พักในหอพักซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในหอพัก ให้เป็นหัวหน้า
หอพักนักศึกษา 1 คน และรองหัวหน้าหอพักนักศึกษา 1 คน เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลืองานของ
กองบริการหอพักนักศึกษา ในการดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักในหอพักและเป็นผู้นำในการจัด
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาที่พักในหอพัก มีวาระการปฏิบัติหน้าที่่ 1 ปีการศึกษา โดยจะมีคุณสมบัติ
ในการเข้าพักในหอพักโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก

Q : ถ้าต้องการอยู่หอพักไปเรือย ๆ จนสำเร็จการศึกษา ต้องทำอย่างไรบ้าง
A : นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่กระทำผิดวินัยนักศึกษา ควรเข้าร่วมกิจกรรมของหอพักหรือ
ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของหอพักนักศึกษา ประชุมผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอ

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.