ข้อมูลหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มหอพักส่วนกลาง เป็นหอพักซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหอพักทั้งหมด จำนวน 26 หลัง เป็นหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 11 หลัง และหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 15 หลัง โดยแยกเป็นหน่วยบริการหอพักทั้งหมด 6 หน่วยบริการหอพัก ดังนี้

 

หน่วยบริการหอพักที่  1  มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 2, 3, 4, 26 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  2 มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 13, 14, 19, 20 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  3 มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 3 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 1, 17, 18 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  4 มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 21, 23, 24, 25 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  5 มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 6 หอพัก ได้แก่ หอพักชายที่ 5, 7, 8, 9, 10, 22 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  6 มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 5 หอพัก ได้แก่ หอพักชายที่ 11, 12, 15, 16, 27 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.