หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดบริการหอพักนักศึกษาเพื่อเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่จะช่วยหล่อหลอมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา จึงมีนักศึกษาส่วนหนึ่งเข้าพักในหอพักเอกชนซึ่งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักเอกชนจัดตั้งเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ควบคุม กำกับดูแลคุณภาพหอพัก ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าพักในหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา โดยร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนในการดูแลนักศึกษา สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม สร้างความอบอุ่นใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าพักในหอพักเอกชน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่าย

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเป็นหอพักเครือข่าย โดยคณะกรรมการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติการเป็นหอพักเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีหอพักที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 9 หอพัก ซึ่งเป็นหอพักหญิงทั้งหมด ประกอบด้วย

1. หอพักกาซะลองเพลส 

2. หอพักธนาภาอพาร์ทเมนท์ 

3. หอพักโฮมเพลสอพาร์ทเมนท์ 

4. หอพักหญิงมิลินเฮาส์ 

5. หอพักเดอะพาราไดซ์รีสอร์ท

6. หอพักหญิงทานตะวัน

7. หอพักไผ่ทองอพาร์ทเมนท์

8. หอพักหญิงนวลพรรณ

 

 

หอพักหญิงมิลินเฮาส์   (โทรศัพท์ 086-8541742)

อัตราค่าห้องพัก  (พักห้องละไม่เกิน  2  คน)  

ห้องปรับอากาศ   เดือนละ  3,500  บาท/ห้อง                        

ห้องพัดลม         เดือนละ  3,000  บาท/ห้อง    

     

 

 

หอพักหญิงกาซะลองเพลส  (โทรศัพท์ 081-2622514)

อัตราค่าห้องพัก  (พักห้องละไม่เกิน  2  คน)

ห้องปรับอากาศ              ห้องละ  4,000  บาท/เดือน

ห้องปรับอากาศ ชั้น 4      ห้องละ  3,500  บาท/เดือน

ห้องปรับอากาศ วี.ไอ.พี.  ห้องละ  4,500  บาท/เดือน

       

 

 

หอพักหญิงธนาภาอพาร์ทเมนท์   (โทรศัพท์ 087-8551600 , 043-247699 )

อัตราค่าห้องพัก

อาคาร  1  (ความสูง 3 ชั้น จำนวน 30 ห้อง พักห้องละ  1  คน)

ห้องปรับอากาศ    ห้องละ  3,500 - 3,700 บาท/เดือน

อาคาร  2  (ความสูง 5 ชั้น จำนวน 44 ห้อง พักห้องละไม่เกิน  2  คน)

ห้องปรับอากาศ     ชั้น 1 - 4   ห้องละ   3,700   บาท/เดือน

ห้องปรับอากาศ     ชั้น 5        ห้องละ   3,500   บาท/เดือน

 

     
 

 

หอพักหญิงเดอะพาราไดซ์รีสอร์ท   (โทรศัพท์ 081-7178248 , 092-1417898)

อัตราค่าห้องพัก  (พักห้องละไม่เกิน  2  คน)

ห้องปรับอากาศ ชั้น 1,2   ห้องละ  4,000 - 4,500  บาท/เดือน

ห้องปรับอากาศ ชั้น 4      ห้องละ  3,600  บาท/เดือน

    

 

 

หอพักหญิงมุกชมพู  (โทรศัพท์ 094-2917469)

อัตราค่าห้องพัก  (พักห้องละไม่เกิน  2  คน)

ห้องปรับอากาศ             ห้องละ  3,200  บาท/เดือน

    

 

หอพักหญิงทานตะวัน  (โทรศัพท์  081-3466505)

อัตราค่าห้องพัก  (พักห้องละไม่เกิน  2  คน)

ห้องปรับอากาศ ชั้น 1,2,3   ห้องละ 3,700  บาท/เดือน

ห้องปรับอากาศ ชั้น 4        ห้องละ  3,500  บาท/เดือน

ห้องพัดลม                      ห้องละ  3,000  บาท/เดือน

 

 

 

ไผ่ทองอพาร์ทเม้นท์  (โทรศัพท์  043-234877 - 8 )

อัตราค่าห้องพัก  (พักห้องละไม่เกิน  2  คน)

ห้องปรับอากาศ    ห้องละ 4,000  บาท/เดือน 

  

 

 

หอพักหญิงนวลพรรณ  (โทรศัพท์  089-4210766 , 062-5954406)

อัตราค่าห้องพัก  (พักห้องละไม่เกิน  2  คน)

ห้องพัดลม        - ห้องพักธรรมดา (ห้องพัดลม)  2,500 บาท/เดือน

                      - ห้องพักพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น 2,600 บาท/เดือน

                      - ห้องพักพร้อมตู้เย็น  2,700 บาท/เดือน

                      - ห้องพักพร้อมตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่น  3,100 บาท/เดือน

ห้องปรับอากาศ  - 3,700 บาท/เดือน

  

 

ดาวน์โหลด

ข้อมูลหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น59.pdf

คุณสมบัติหอพักเครือข่าย.pdf

แนวปฏิบัติหอพักเครือข่าย.pdf

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.