อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข้อมูล อัตราค่าธรรเนียมหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

     - หอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพัก 1-27)

     - หอพัก 8 หลัง หอพักอินเตอร์

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.